Get Adobe Flash player

นายกเทศมนตรี

นายพิจิตร อ้อยลี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้258
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3433
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4678
mod_vvisit_counterเดือนนี้12025
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21053
mod_vvisit_counterทั้งหมด244684

กระดานสนทนา

weblink

 
 
 
 
 
 

Bangchak Oil Price J15

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้ต้อนรับ นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะหัวหน้าส่วนราชการ   ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลท่าจำปี โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจำปี

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้บูรณาการโครงการร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจำปี โรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2556 ณ ลำห้วยแม่ตุ้ม หมู่ที่ 4-6 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปีโดยท่าน พิจิตร  อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียนทุกโรง   ในเขตตำบลท่าจำปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนตำบลท่าจำปี ได้ดำเนินกิจกรรมขบวนแห่  อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, ผ้าไตรพระกฐิน ประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้ประทานทอดถวายพระกฐิน ณ วัดทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 8.30 น. – 16.00 นเทศบาลตำบลท่าจำปี บูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการฯร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลท่าจำปีทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมในการพัฒนาความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นหญ้าที่รกทึบของหมู่บ้านและบริเวณที่ลำน้ำห้วยแม่ตุ้มไหลผ่าน    เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้มีความสะอาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  ลำน้ำห้วยแม่ตุ้ม  มีทัศนียภาพที่สวยงาม น่ามอง มีน้ำใสสะอาด สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ“น้ำใส ไม้เขียว ” ขึ้น ในปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้บูรณาการ ดำเนินโครงการ เทศนาอบรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นร่วมกับหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะวัดต๊ำเหล่า ซึ่งมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้คนในสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ให้ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งสร้างจิตสำนึกทัศนคติ ค่านิยมที่ดีงาม ก่อให้เกิดกระบวนการคิดและเพิ่มศักยภาพของผู้คนในสังคมอย่างสร้างสรรค์สืบต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องยาว บ้านสัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขนาดปกกว้าง 7.00 ม. ลึก 2.50 ม. ก้นกว้าง 2.00 ม. ยาว 1,627 ม.

 

 

 วันที่ 20 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลท่าจำปีได้ดำเนินโครงการ "วันเยาวชนตำบลท่าจำปี" ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีการเตรียมความพร้อม ด้านทักษะชีวิตที่เหมาะสมเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ได้อย่างภาคภูมิใจ

2. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15 - 25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 

3. เปิดเวทีสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม

4. เพื่อเสริมสร้างสายใยรัก ความเข้มแข็งในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปี 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี จัดทำโครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร         จัดตั้ง ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 เพื่อให้มีสมาชิก อปพร.ในสังกัด พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของประชากรในพื้นที่

2 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย รูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตรากำลังสมาชิก อปพร.อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลท่าจำปีร่วมกับ โรงเรียน / อสม. / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ท่าจำปี / ผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ  2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรทุกกลุ่มอายุในชุมชน

2. เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล ครอบครัว  ชุมชน ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก     

5. เพื่อป้องกันและหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

 

 

วันที่ 5 กันยายน 2556 สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะการทำแคบหมูไร้มันขึ้น ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลท่าจำปี

2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใจการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

3. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน

4. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

5. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปีร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลท่าจำปี ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาสภาวัฒนธรรมตำบล   ท่าจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลท่าจำปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าจำปี